נושאים כלליים

 1. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 2. מונחים: הירחון – הירחון "גליליאו צעיר" | האתר – אתר האינטרנט "גליליאו צעיר" (galileo-tsair.co.il) | דף הפייסבוק – דף הפייסבוק של הירחון "גליליאו צעיר" | גליליאו צעיר – חברת גליליאו צעיר בע"מ (מו"ל) | משתמש – כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר נכנס לאתר או לדף הפייסבוק | מוצר- כל סחורה ו/או שירות אשר מוצע לציבור המשתמשים בתמורה ו/או שלא בתמורה | מידע – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר, בכל מדיה קיימת, ובכלל זה במלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים ובכלל זה העיצוב של כל אלה.
 3. האתר מכיל מידע ותכנים שפורסמו לראשונה באתר ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ו/או מידע נוסף בתחומים שונים, כמו כן, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים.
 4. השימוש באתר מותנית בהסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה (להלן "תקנון האתר ומדיניות הזמנות"). האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. כל שימוש בעמוד וכל כניסה אליו, מעידים על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון.
 5. גליליאו צעיר נוקטת אמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים והמידע שנמסר באתר, עם זאת, האתר חשוף לפריצות אבטחה וחדירה לשרתיו. שימוש באתר משחרר את גליליאו צעיר ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה באתר ובין היתר פריצות אבטחה וחדירה לשרתי האתר כדי לחשוף מידע על משתמשים.
 6. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את גליליאו צעיר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויותיה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימוש המשתמש באתר או בדף הפייסבוק.
 7. המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד גליליאו צעיר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד תחילת הפרסום הרלוונטי באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 8. האמור בתקנון זה בדבר רכישת מוצרים באמצעות האינטרנט, יחול בשינוים המתחייבים, גם על רכישה במסגרת תקשורת טלפונית.
 9. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את גליליאו צעיר ותקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין גליליאו צעיר ו/או מי מטעמה.
 10. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בנתניה, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

הקניין הרוחני

 1. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים ל גליליאו צעיר ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו האישיים בלבד.
 2. חלקים שונים מהמידע ומהתמונות באתר, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין גליליאו צעיר לבין צדדים שלישיים ו/או מאפשרים בין היתר הפניה או קישור לאתרי אינטרנט אחרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין לגליליאו צעיר יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של האתרים האחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע המצוי באתרים האחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי גליליאו צעיר בעניין זה.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של גליליאו צעיר או ההרשאה של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי האתרים האחרים. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא בהתאם לתנאי האתר ותקנון זה- אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של גליליאו צעיר, מראש ובכתב.

תנאי השימוש בפייסבוק, פורומים ותגובות

 1. המשתמש רשאי להשתתף בפורומים, ובעיקר ברכיב הפייסבוק באתר, בהתאם להוראות והנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי גליליאו צעיר, ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמו וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- "התגובות").
 2. בהשתמשו בדף הפייסבוק ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי התגובות אינן נערכות על ידי גליליאו צעיר וכי הן מופיעות באתר כפי שהן, מבלי שגליליאו צעיר בודקת את נכונותן ותוכנן. גליליאו צעיר לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, הטעיה, דבר שקר, סילוף, אי דיוק, זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, אמינות המידע ו/או כל היבט אחר של התכנים האמורים ו/או כל נזק מכל מין וסוג, שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש ו/או קריאה בפורומים ו/או בתגובות.
 3. המשתמש מתחייב, כי תגובותיו באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין, לא יכללו כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או חומר המסייע, תומך, ומנחה לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע ו/או גורם לפגיעה בפרטיות ו/או כל חומר שאסור לפרסום עפ"י דין ו/או כל חומר המהווה הטעיה של צרכנים, כמשמעות הדברים בדין בכלל ובחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בפרט.
 4. גליליאו צעיר תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, ותהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לכל גורם שייפגע מפרסום ההודעה ו/או לרשויות אכיפת החוק. המשתמש מוותר על כל טענה כלפיה בעניין זה.
 5. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי גליליאו צעיר רשאית לערוך, לשנות, לתקן, לצמצם, לשכתב, להסיר תגובות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.
 6. המשתמש, בביצוע פעולת מסירת התכנים של המשתמש לאתר או לדף הפייסבוק, מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, והוא מרשה, בעצם מסירת התכנים, לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם ו/או הסרתם.
 7. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את גליליאו צעיר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום תגובות על ידו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך-דין.

אחריות מוגבלת

 1. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שגליליאו צעיר אינה אחראית בשום צורה לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים ובמידע וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ובמידע.
 2. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שגליליאו צעיר פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות במידע, והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או בגין צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי גליליאו צעיר לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור היעדר האחריות מתייחסת, בין היתר, גם למידע הבא: מחירים, מחירונים, מודעות וכו'.
 3. השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם, והמשתמש לא יעלה כל טענה בנוגע להתאמתם לצרכיו.
 4. גליליאו צעיר, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או כשלים בהעברת המידע, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

דיוור ("ניוזלטר") 

 1. גליליאו צעיר מציעה שירותי דיוור אלקטרוניים ואחרים אשר משמעם קבלת דיוור כללי ו/או פרסומי ישירות למשתמש, בהתאם להוראות ולהנחיות שיתנו על ידי גליליאו צעיר מעת לעת (להלן: "הדיוור"). יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת אשר נלווים לתוכן מדעי או אף אין בהם תוכן מדעי כלל. בהסכמת המשתמש להיות מנוי על שירות הדיוור ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו ע"י השותפות דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק. המשתמש בשירות הדיוור יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן ע"י פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בכתובת: sherut@y-galileo.co.il או בטלפון 077-2340605 בשעות הפעילות: ימים א'-ה' 9:00-15:00. המשתמש בשירות הדיוור יוכל להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר.

הגנת הפרטיות

 1. גליליאו צעיר תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתר ו/או לשירותים אחרים המוצעים באתר ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש באתר, תהא גלילאו צעיר רשאית למנוע מהמשתמש לגלוש באתר ו/או באזורים מסוימים באתר, ו/או להשתמש בשירותים שונים באתר, עפ"י שקול דעתה הבלעדי.
 2. גליליאו צעיר תהיה רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם במאגר המידע של גליליאו צעיר ולעשות בו שימוש עפ"י הוראות כל דין. גליליאו צעיר משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור מובהר, כי אין ביכולתה של גליליאו צעיר לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד השותפות בעניין זה, וזאת בתנאי שגליליאו צעיר נקטה אמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.
 3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, גליליאו צעיר תהיה רשאית "לשתול" במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies" אשר מאפשרים זיהוי המשתמש בעת הגלישה באתרים (להלן: "עוגיות"). במידה והמשתמש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של השותפות המייצרת את הדפדפן ולפעול לפי ההנחיות המפורטות באתרים אלה.

אמצעי התשלום ואבטחת התשלום באתר

 1. בעת ביצוע הזמנה של מוצר יבחר תחילה המשתמש את המוצר אותו הוא מעוניין לרכוש ויעדכן באתר את הפרטים הנדרשים, אשר ישמשו למשלוח המוצר וכתובת לקבלת חשבונית מס/קבלה. מידע כאמור ישמר במאגרי המידע של גליליאו צעיר. לידיעת המשתמשים כי חל איסור חוקי על מסירת פרטים כוזבים.
 2. המחירים באתר כוללים מע"מ ודמי משלוח, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 3. רכישת המוצר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לבצע את השירות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי ופרטים מזהים.
 4. הרוכש באתר הינו אדם בן 18 שנים ומעלה המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי בישראל הנתמכים בסליקה ע"י חברת פלאקארד אשר תהליך הרכישה נעשה באמצעותה.
 5. התשלום מבוצע באמצעות אתר התשלומים של חברת פלאקארד אשר מספקת פתרון מאובטח ומתקדם לארגונים גדולים וקטנים כאחד. התשלום באתר מאובטח ומוגן על פי תקן PCI בינלאומי.
 6. גליליאו צעיר מתחייבת לעשות כל שצריך על מנת לשמור על סודיות הלקוח ומתחייבת לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג'.

אספקה ומשלוח המוצר

 1. גליליאו צעיר תדאג לספק את המוצר שנרכש לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. האחריות הבלעדית על המילוי התקין והמלא של הכתובת למשלוח, תחול על המשתמש.
 2. המוצר יישלח באמצעות דואר ישראל, או באמצעות כל חברת דיוור או שליחויות אחרת שתקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של גליליאו צעיר ויגיע ליעדו בהתאם למועדי ההפצה המקובלים בכל חודש. עבור ירחונים, באופן שוטף, עד ה 8 לכל חודש.

** שימו לב: הגיליון הראשון (או הבודד שהזמנתם) יגיע עד 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה. גליליאו צעיר לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר ו/או למשתמש כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של חברת הדיוור/שליחויות.

 1. דמי המשלוח הכלולים במחיר התמורה אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל ו/או באזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אלא אם, נכתב במפורש שהמוצר מיועד לארצות הברית או אירופה ועל פי מחירון תואם באתר. גליליאו צעיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, עפ"י שיקול דעתה, מפעם לפעם, את האזורים בהם היא מספקת את מוצריה מבלי להודיע על כך מראש.
 2. גליליאו צעיר לא תהיה אחראית לדחייה ו/או עיכוב ו/או אי אספקה הנובעים מכוח עליון או מגורמים אחרים אשר אינם בשליטתה של השותפות לרבות שביתות, השבתות וכדומה.
 3. אספקת המוצר תתבצע רק לאחר שהתשלום עבור אותו המוצר בוצע במלואו באמצעות כרטיס האשראי.

מדיניות החזרים וביטול עסקה

 1. ביטול רכישה והחזרת מוצרים שנרכשו באתר יעשה בהתאם להוראות חוק הצרכן התשע"א – 2010 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק"). בהתייחס לקבוצת המוצרים הרלוונטית לאלו הנמכרים באתר (מוצרים הפסידים).
 2. הודעת ביטול- לקוח רשאי להודיע על בקשתו לבטל את העסקה אך ורק ביצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות בשעות הפעילות: ימים א'-ה' 9:00-14:00. (להלן: "הודעת ביטול").
 3. דמי ביטול עסקה לא ייגבו מהלקוח במקרים בהם הביטול התבצע עד ל 14 ימים מעת ביצוע ההזמנה, זאת בתנאי שגיליון טרם נשלח לבית הלקוח.
 4. במקרה בקשת ביטול מוצר לאחר 14 יום ממועד העסקה, זיכוי הלקוח יחושב על פי שווי ההזמנה ובקיזוז

– מספר הגיליונות שנשלחו ללקוח עד למועד הביטול (כולל גיליון שנמצא בדרכו ללקוח), ע"פ מחיר המחירון לגיליון בודד.

– שווי ערך המתנה, אם ניתנה, במועד הקניה.

 1. במקרה זיכוי הלקוח ייעשה באותם תנאים בו נעשה החיוב בגין המוצר, באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לתנאים לעיל.

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל ועצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכך. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "גליליאו צעיר" ו/או מי מטעמה בהקשר זה.